Anterior tilt (move ASIS inferiorrelative to PSIS)